Προετοιμασία των καταναλωτών για την εισαγωγή του Ευρω

 

 •   Πλεονεκτήματα:

  • Ενίσχυση σταθερότητας τιμών
  • Εξάλειψη του κόστους μετατροπής συναλλάγματος
  • Πλήρης αξιοποίηση της ενιαίας εσωτερικής αγοράς
  • Δυνατότητα συγκρισιμότητας τιμών

    Δυσχέρειες:

  • Προσωρινή απώλεια της αίσθησης των τιμών
  • Ανάγκη προσαρμογής του ατομικού και οικογενειακού προϋπολογισμού
  • Ανάγκη προετοιμασίας των ατόμων με ειδικές ανάγκες

    Στόχοι:

  • Εξοικείωση με τη νέα κλίμακα αξιών του ΕΥΡΩ
  • Ευχέρεια ταυτόχρονης χρήσης δραχμών και ΕΥΡΩ
  • Δημιουργία κοινής ευρωπαϊκής αγοραστικής συνείδησης
  • Ενεργός συμμετοχή στη διαμόρφωση της εσωτερικής αγοράς

    Ενέργειες:

  • Εφαρμογή δράσεων ευρείας ενημέρωσης εκπαίδευσης
  • Σταδιακή παροχή υπηρεσιών σε ΕΥΡΩ
  • Ενίσχυση του διαλόγου μεταξύ καταναλωτικών οργανώσεων και επαγγελματικών ενώσεων και δημοσίων αρχών
  • Ενίσχυση της προστασίας και διασφάλιση των συμφερόντων των καταναλωτών
  • Δημιουργία παρατηρητηρίων ΕΥΡΩ